Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 22: Vzdanie sa poslanca Tomáša Zieglera funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a členstva v Komisii pre dopravu, zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie

Uznesenie 67/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

vzdanie sa poslanca Tomáša ZIEGLERA

1. funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

2. členstva v Komisii pre dopravu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;

B. volí

za predsedníčku Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyňu Janu ŠPANKOVÚ.

Hlasovanie č. 40
Vzdanie sa poslanca Tomáša Zieglera funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a členstva v Komisii pre dopravu, zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie
Schválené Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1