Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 22/A: Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – rozhodnutie vo veci

Uznesenie 68/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako vecne príslušný orgán podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

A. zastavuje

konanie voči verejnému funkcionárovi Mgr. arch. Miroslavovi Vrábelovi, poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, nakoľko nebolo v konaní preukázané, že došlo k porušeniu povinností a obmedzení pre verejného funkcionára ustanovených ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie, najmä k porušeniu ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. a)  a čl. 6 ods. 1 ústavného zákona;

B. ukladá

Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

doručiť rozhodnutie o zastavení konania podľa prílohy tohto materiálu:

  • verejnému funkcionárovi Mgr. arch. Miroslavovi Vrábelovi, poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a
  • spoločnosti BLUE DANUBE TOURS s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 7, 811 02  Bratislava, zastúpenej Mgr. Andreou Kráľovičovou, konateľkou spoločnosti,

v lehote do 15. júla 2020.

Hlasovanie č. 41
Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funcionárov-rozhodnutie vo veci
Schválené Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0