Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2020
Bod č. 22/B: Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Uznesenie 69/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako vecne príslušný orgán v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

A. začína

konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za porušenie povinnosti podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019 v zmysle čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov do 30. apríla 2020 voči verejnému funkcionárovi Mgr. Tomášovi Denticovi, bývalému poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto,

B. žiada

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

aby zabezpečil vyžiadanie stanoviska dotknutého verejného funkcionára k uzneseniu o začatí konania v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona č 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

C. ukladá

Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

aby predložila na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začne konanie podľa bodu A. tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 42
Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funcionárov
Schválené Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0