Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.08.2020
Bod č. 1: Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava

Uznesenie 71/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

1.  založenie neziskovej organizácie s názvom Dobrý dom n. o. so sídlom Karpatská 3112/24, 811 05 Bratislava

2.  za členov správnej rady:    PhDr. Janku LANGOVÚ

                                                      Mgr. et Mgr. Mareka MACHATU

                                                      Mgr. Barboru BALUNOVÚ

3.  za predsedu správnej rady:    PhDr. Janku LANGOVÚ

4.  za riaditeľa:     PhDr. Mateja ALEXA

5.  za členov dozornej rady:     Mgr. Martinu ULIČNÚ

                                                       Mateja GOMOLČÁKA

                                                       Mgr. Petru HITKOVÚ, PhD.

                                                       Mgr. art. Danu KLEINERT

                                                       Ing. Janu ŠPANKOVÚ

6.  majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 1 000,00 EUR,  

7.  poskytnutie účelovo viazaného finančného daru zo strany mestskej časti Bratislava-Staré Mesto neziskovej organizácii Dobrý dom n. o. vo výške 220 000,00 EUR s podmienkou:

7.1 použitia daru výlučne pre účel úhrady záväzkov likvidovanej neziskovej organizácie   Maják nádeje n. o. v likvidácii voči jej veriteľom,

7.2   vrátenia daru, prípadne jeho časti, v prípade jeho nevyužitia na dohodnutý účel. 

B. žiada

starostku mestskej časti

vykonať všetky úkony potrebné k zápisu neziskovej organizácie do  registra neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby;

C. splnomocňuje

starostku mestskej časti

po zápise neziskovej organizácie Dobrý dom n. o. uzatvoriť s touto neziskovou organizáciou darovaciu zmluvu na poskytnutie viazaného finančného daru podľa  bodu 7 časti  A tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 6
Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0