Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.08.2020
Bod č. 2: Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie

Uznesenie 72/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. vyhovuje

protestu prokurátora zo dňa 22.06.2020 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 2/2017;

B. žiada

starostku mestskej časti

predložiť  v septembri 2020 na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za vjazd  a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorého znenie bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti.

Hlasovanie č. 7
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0