Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.08.2020
Bod č. 3: Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami

Uznesenie 73/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. vyhovuje

protestu prokurátora zo dňa 30.06.2020 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami;

B. žiada

starostku mestskej časti

predložiť v septembri 2020 na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh novely všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019, ktorou sa protestom prokurátora napadnuté ustanovenia vypustia alebo zmenia tak, aby znenie VZN č. 9/2019 bolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Hlasovanie č. 10
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 14 Proti: 2 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0