Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.08.2020
Bod č. 4: Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie 74/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení:

Miestne zastupiteľstvo navrhuje upraviť návrh  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  (ďalej len „Nariadenie“) tak, že sa pôvodné znenie § 3 nahradí novým znením nasledovne :

§ 3

Prechodné ustanovenia

  1. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa toto nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.
  2. Ustanovenie § 2 ods. 4 tohto nariadenia sa nevzťahuje na herne umiestnené pred 28. februárom 2019.
Hlasovanie č. 11
Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0