Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.08.2020
Bod č. 6: Vyjadrenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zriadiť Hrob neznámeho vojaka

Uznesenie 76/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. nesúhlasí

1. s návrhom Ideového zámeru zriadiť Hrob neznámeho vojaka, ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste SR Bratislava, podľa uznesenia vlády SR č. 146 z 03.04.2019, v rozsahu finančných prostriedkov uvoľnených z rezervy vlády SR pre hlavné mesto SR Bratislavu v celkovej sume do 820 000 EUR, ktorej použitie na realizáciu uvedeného zámeru, vzhľadom na výpadok verejných financií spôsobený šírením choroby COVID-19, a s tým spojenými opatreniami, považuje mestská časť v súčasnej situácii za neúčelné,

2. s návrhom umiestniť pamätník Hrob neznámeho vojaka v parku vedľa Úradu vlády SR, kde sa v súčasnosti nachádza socha Mareka Čulena;

B. odporúča

vláde Slovenskej republiky

1. zrušiť uznesenie vlády SR č. 146 z 03.04.2019,

2. uvoľniť finančné prostriedky z rezervy vlády SR pre správcu Grassalkovichovej záhrady (záhrady Prezidentského paláca)  na opravu jej oplotenia v celkovej sume 820 000 EUR. 

Hlasovanie č. 14
Vyjadrenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zriadiť Hrob neznámeho vojaka
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0