Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 1: Otvorenie

Uznesenie 025/2020: Otvorenie

Hlasovanie č. 1
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 025/2020

k bodu č. 1 Otvorenie

A.                Konštatuje, že

-                     zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny

B.                Určuje

Zapisovateľa zápisnice: Ivana Brozmanová

Overovatelia zápisnice: Milan Levický, Rastislav Romančík

C.                Schvaľuje

Program rokovania

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 1
Ing. Milan Remšík
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0