Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 4: Návratná finančná výpomoc (NFP)

Uznesenie 028/2020: Návratná finančná výpomoc (NFP)

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 028/2020

k bodu č. 4 Návratná finančná výpomoc (NFP)

I. Prerokovalo

Návratná finančná výpomoc (NFP)

II.     

A.                Berie na vedomie,

Informáciu starostu obce k NFP

Stanovisko Hlavného kontrolóra o vývoji dlhu  obce

B.                Konštatuje, že

Predpokladaná hodnota dlhu obce k 31.8.2020 je 5,57 % < 50% zo skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2019

Predpokladaná hodnota ročných splátok návratných zdrojov financovania je 6,93 % < 25 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2019

C.                Schvaľuje

Návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v sume 15 000,- €

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 4
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0