Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 5: Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021

Uznesenie 029/2020: Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 029/2020

k bodu č. 5 Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021

I. Prerokovalo

Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021

  II.                

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu k legislatívnym zmenám:

-                     ISOH – informačný systém odpadového hospodárstva od 1.1.2020; dnes vyšla tlačová správa, že sa to presúva od 1.1.2022

-                     úprava odpadov pred vývozom

-                     BRKO  - 100% domácnosti kompostuje od 1.1.2021

-                     právnické osoby sú zapojené do systému separovaného zberu od 1.7.2020

-                     školské zbery – sú nahlasované OZV a obci, len cez zberové spoločnosti, s ktorými má obec zmluvu

-                     zber kovov cez zberné suroviny ide do štatistiky triedenia od 1.1.2021

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 5
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0