Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 6: Oplotenie ZŠ s MŠ

Uznesenie 030/2020: Oplotenie ZŠ s MŠ

Pozmeňujúci návrh

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

 

uznesenie č. 030/2020

k bodu č. 6 Oplotenie ZŠ s MŠ

I.   Prerokovalo

Oplotenie ZŠ s MŠ

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k financovaniu oplotenia:

5000,- € príjem z refundácie miezd a odvodov 80% prostredníctvom Ústredia práce  - vrátené prostriedky do obce

3500,- obec

B. 2  Schvaľuje

Použiť finančné prostriedky na realizáciu plochy – rampa zásobovania Školskej jedálne

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 8
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 030/2020

k bodu č. 6 Oplotenie ZŠ s MŠ

I.   Prerokovalo

Oplotenie ZŠ s MŠ

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k financovaniu oplotenia:

5000,- € príjem z refundácie miezd a odvodov 80% prostredníctvom Ústredia práce  - vrátené prostriedky do obce

3500,- obec

B.     1 Schvaľuje

Realizáciu oplotenia

Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa – 0

neschválené

 

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 7
Zamietnuté Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0