Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 7: Informácia o vývoji financovania samosprávy

Uznesenie 031/2020: Informácia o vývoji financovania samosprávy

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 031/2020

k bodu č. 7 Informácia o vývoji financovania obce

I.                   Prerokovalo

Informáciu o vývoji financovania obce

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k financovaniu samosprávy v zmysle podielových daní do septembra 2020:

Prognóza november 2019:                 279 899,-€

Prognóz apríl 2020:                                       260 843,-€

Prognóza jún 2020:                                       264 815,-€

Príjem podľa júnovej prognózy je na úrovni 76,93 % zo 75,00 % k septembru 2020

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 9
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0