Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 8: Informácia o ZŠ s MŠ

Uznesenie 032/2020: Informácia o ZŠ s MŠ

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 032/2020

k bodu č. 8 Informácia o ZŠ s MŠ

I.                   Prerokovalo

Informáciu starostu  o ZŠ s MŠ

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k:

-počtu žiakov ZŠ k 15.9.2020: 286

-počtu žiakov MŠ k 15.9.2020:  24

-opatrenia COVID 19

-Dohodovaciemu konaniu máj 2020 na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 100,- tis. € zo 151,- tis. € požadovaných

-workoutové ihrisko

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 10
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0