Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 9: Úprava plochy Areál

Uznesenie 033/2020: Úprava plochy Areál

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 033/2020

k bodu č. 9 Úprava plochy Areál

I.                   Prerokovalo

Úprava plochy Areál

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k:

-realizácií plochy a osvetlenia

-zabezpečeniu - rampa a obmedzenie prechodu cez lavicu

-označenie zóny na hranie detí

-výsadba stromov – náhrada neujatých  

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 11
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0