Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 11: Rôzne: Hasiči,

Uznesenie 035/2020: Rôzne: Hasiči,

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

 

uznesenie č. 035/2020

k bodu č. 11 Rôzne

I.                   Prerokovalo

Rôzne

II.

A.    Berie na vedomie

A. 1 Hasiči

-poďakovanie starostu obce za kosenie

-inventarizácia Protipovodňového vozíka 6.10.2020 na útvare o 11,00 hodine

-vyčistenie skruže na Valčianke pri cintoríne

A.2 Zasadnutie Regionálnej rady partnerstva pre Turiec k Integrovaná územná stratégia ŽSK:

Výstavba cyklodopravných a cykloturistických chodníkov v programovacom období 2021 - 2027

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 13
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0