Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 11: Rôzne: Hasiči,

Uznesenie 035/2020: Rôzne: Cyklochodník Valča - Benice - Príbovce

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 035/2020

k bodu č. 11 Rôzne

I.                   Prerokovalo

Rôzne

II.

A.    Berie na vedomie

A.3 Cyklochodník Valča – Benice – Príbovce

Informácia k projektu cez obec Valča

B.3 Schvaľuje

spolufinancovanie

Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa – 0

neschválené

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 14
Zamietnuté Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0