Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.09.2020
Bod č. 11: Rôzne: Hasiči,

Uznesenie 035/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 035/2020

k bodu č. 11 Rôzne

I.                   Prerokovalo

Rôzne

II.

A.    Berie na vedomie

A.4 Lavičky cintorín a detské ihrisko

Informáciu starostu obce ku ponuke

B.4 Schvaľuje

Osadenie lavičiek na cintorín 3 ks a detské ihrisko 2 ks

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.09.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 18.09.2020

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0