Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 112/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje :

Zapisovateľku: Bibianu Krechňákovú

Návrhovú komisiu v zložení: poslankyňa Jakubkovič a poslanec Prieložný

Overovateľov zápisnice: poslanci Kunst, Drobniak  

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Prieložný

Za: 4                                       Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0