Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 2: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 a výročnej správy za rok 2019 mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie 113/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 a výročnej správy za rok 2019 mestskej časti Bratislava - Devín

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovic, Kunst, Prieložný

 

 

Ing.ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0