Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 3: Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2019 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.

Uznesenie 114/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

 

a)   schvaľuje

 

prerozdelenie čiastky 7002,53 EUR, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava – Devín za rok 2019 znížený o zákonom stanovenú čiastku príspevku do rezervného fondu a  rezervu na oddĺženie vytvorenú z rozpočtových prebytkov minulých období medzi 10 veriteľov mestskej časti Bratislava - Devín evidovaných k 31.12.2019  a to vo  výške 700,25 EUR na veriteľa

 

b)   žiada

 

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov Mestskej časti Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovanie čiastky určenej na oddlženie pre JUDr. Baba na účte MČ Bratislava – Devín až do doručenia poverenia na zaslanie peňazí od notárky spravujúcej dedičstvo po JUDr. Babovi a vinkulovanie čiastky určenej pre Ing. Mornára na účte MČ až do právoplatného rozhodnutia súdu o výške pohľadávky Ing. Mornára voči MČ.

 

Termín: do 31.12.2020

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za: 5                                       Proti:                          Zdržal sa:

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0