Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 4: Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže č. 5/2020 na nájom časti nebytových priestorov o rozlohe 54 m2 budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín.

Uznesenie 115/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín

  1. s c h v a ľ u j e

 

podmienky pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020  na nájom časti objektu o výmere 54 m2  v budove so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postaveného  na  pozemku  parc. č.1029/1 v k.ú. Devín.

 

VOS č. 5/2020

  1. Predmetom verejnej obchodnej súťaže je nájom časti objektu v budove so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej  na  pozemku  parc. č. 1029/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1 a 27 pre k. ú. Devín, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín, a to nebytových priestorov vo výmere 54 m2 ďalej aj ako „predmet nájmu“. Vyznačenie časti objektu viď príloha č. 1.
  2. Doba nájmu

Nájom bude uzatvorený do 31.07.2023.

3. Účel nájmu

Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na občiansku vybavenosť:

3.1 služby – napr. stolárska dielňa, manikúra, čistiareň atď.

3.2 výrobné priestory

3.3 skladové priestory

Podmienkou pre uplatnenie účelu nájmu služby je,  že subjekt musí poskytovať služby verejnosti v jasne stanovených otváracích hodinách minimálne 3 dni v týždni po minimálne 5 hodín denne.

4. Obhliadka priestorov

Prístup k priestorom za účelom obhliadky je možné dohodnúť:

Meno: Ing. Martina Škárová

martina.skarova@devin.sk

0903/780783

02/60202511

5. Minimálna výška nájomného

Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za predmet nájmu za m2 a rok, ktorá nesmie byť nižšia ako výška nájomného stanovená VZN č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy mestskej časti  Bratislava–Devín,  ktorá je v závislosti od účelu nájmu nasledovná:

 

Priestory pre služby v prospech občanov

17,00 € / 1 m2 / 1 rok

Výrobné priestory

53 €/1 m2/ 1 rok

Skladové priestory

25 €/1 m2/1 rok

 

V uvedených minimálnych cenách za nájom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto si  bude budúci nájomca uhrádzať priamo dodávateľom týchto služieb. 

6. Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov

Víťazná ponuka bude tá ponuka, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú celkovú cenu ročného nájmu za predmet nájmu.

Celková cena ročného nájmu sa vypočíta ako súčet cien  ročného nájmu za nebytové priestory (vypočítaný ako násobok výmery nebytových priestorov a jednotkovej ceny za prenájom 1 m2 nebytových priestorov)

7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu

 výdavkov  vyhlasovateľovi vo výške 3,00 EUR, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia.

8. Obsah súťažného návrhu

8.1 Presné označenia súťažiaceho

8.2 Podpis zodpovednej osoby,  dátum

8.3 Doklad o oprávnení podnikať, t.j. pri právnických osobách výpis z obchodného registra, pri fyzických osobách – podnikateľoch výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť. Uvedené doklady môžu byť v neoverenej fotokópii.

8.4 Originál alebo fotokópia potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov za účasť vo verejnej obchodnej súťaži.

8.5 Návrh výšky nájomného za predmet nájmu celkovo za celú plochu v EURÁCH za rok.

9. Podmienky účasti v súťaži

9.1 Súťažiaci prijíma záväzok sprevádzkovať predmetné priestory najneskôr do 1 roka od podpísania zmluvy.

9.2 Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo do inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

9.3 Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu výšky nájomného na základe zmeny právnych predpisov alebo zmeny všeobecne záväzného nariadenia schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré stanoví  nové sadzby nájomného za užívanie nehnuteľností.

9.4 Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo  ochraňujúce záujmy mestskej  časti Bratislava–Devín.

13. Spôsob podávania súťažných návrhov

Súťažiaci sú povinní doručiť súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, alebo fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri s viditeľným označením „Verejná obchodná súťaž – neotvárať“.

14. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy je možné podávať v lehote do 07.10.2020 do 12:00 hod. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia v podateľni miestneho úradu. Záväzné súťažné návrhy nemôžu súťažiaci po podaní nijako meniť, dopĺňať a upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli doručené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

15. Podpis zmluvy/Odkladacia podmienka

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo podpísať a uzatvoriť zmluvu s novým nájomcom až po vyprataní priestoru a protokolárnom prevzatí priestorov od predchádzajúceho nájomcu.

Výsledky súťaže č. 5/2020 budú zverejnené do 09.10.2020 na úradnej tabuli MČ Bratislava-Devín a na internetovej stránke www.devin.sk. Súťažiaci, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený v deň zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva o nájme nebytového priestoru bude uzatvorená  najneskôr do 16.10.2020. Ostatní súťažiaci, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti  upovedomení do 16.10.2020. Uchádzači, ktorí uviedli emailový kontakt, budú upovedomení emailom, ostatným uchádzačom bude zaslaná písomná informácia poštou.

b)    ž i a d a

starostku, aby vyhlásila  súťaž č. 5/2020 v termíne  do 1 dňa odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 07.10.2020

c)    m e n u j e

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:

1. člen : Kunst

2. člen : Jakubkovič

3. člen : Prieložný

d)   ž i a d a

starostku mestskej časti Bratislava–Devín

1.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,

2.  zverejniť výsledky verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,

3.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za: 5                                       Proti: 0                                   Zdržal sa:0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0