Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 5: Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2020.

Uznesenie 116/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

 

schvaľuje zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2  na rok 2020 bez výhrad.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za:5                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0