Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 6: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 30.06.2020.

Uznesenie 117/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.6.2020.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0