Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska.

Uznesenie 118/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy bez pripomienok.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za:5                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0