Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 9: Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za I. polrok 2020.

Uznesenie 120/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie

správu z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za I.polrok 2020 a) s pripomienkami b) bez pripomienok

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0