Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 10: Zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie 121/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie

Správu o zabezpečení civilnej ochrany obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Devín.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0