Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 11: Kontrola dodržiavania nápravného opatrenia zo dňa 13.06.2017 – slobodný prístup k informáciám.

Uznesenie 122/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie

Správu o plnení nápravného opatrenia zo dňa 13.06.2017 – slobodný prístup k informáciám

a žiada

starostku mestskej časti, aby na decembrové zastupiteľstvo predložila informáciu o plnení novo – prijatých nápravných opatrení 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za: 5                                       Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0