Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 12: Návrh na predĺženie doby prenájmu záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 123/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

predĺženie doby prenájmu záhrad ako prípad hodný osobitého zreteľa :

Por. č.

Nájomca

Parcelné číslo

Výmera (m2)

Predĺženie doby prenájmu do

1

Mgr. art. Gabriel Strassner

1336/1

380

31.8.2025

2

Marcela Štefanov-Parevová

257/1

260

403

8

31.8.2025

3

Mgr. Jozef Viskup

147

148

15

502

31.8.2025

4

Stanislav Forro

327/9

412

31.12.2025

5

Jozef Petruška

Gabriela Petrušková

1336/1

1336/2

404

16

31.12.2025

6

Ing. Iveta Poláková

180

436

30.11.2025

7

MUDr. Boris Valentín

276

275

5

426

31.12.2025

8

Ing. Natália Bellová

38/1

255

31.12.2025

9

Ján Babčan

1336/1

380

31.12.2025

 

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1 a 27, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomcami budú uzatvorené nové nájomné zmluvy, resp. dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016.

Ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nových nájomných zmlúv, resp. písomných dodatkov k  nájomným zmluvám.

Termín: do 30.11.2020

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za: 5                                       Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0