Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 13: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1661, 1663/1 a 1663/2 pre Ing. Kamila Gábrika, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 124/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

prenájom časti pozemku parc. č. pozemku parc. č.1661, zast. plochy a nádvoria, o výmere 36 m2, parc. č. 1663/1, záhrady, časť o výmere 292 m2 a parc. č. 1663/2, zast. plochy a nádvoria, o výmere 8 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre Ing. Kamila Gábrika, ako prípad hodný osobitého zreteľa. Žiadateľovi bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 31.12.2024 s podmienkami vyplývajúcimi zo schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 €, resp. 1, 00 € za pozemok pod chatou (parc. č. 1661), pri čom nájomca doplatí nájomné za užívanie pozemku od 1.2.2020 do dátumu uzatvorenia novej nájomnej zmluvy.

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nájomnej zmluvy.

Termín: do 31.12.2020

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za: 5                                       Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0