Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2020
Bod č. 15: Návrh na schválenie zámeru vytvorenia komunitnej záhrady na Kozičovej ulici.

Uznesenie 126/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

zámer vybudovania komunitnej záhrady na Kozičovej ulici v mestskej časti Bratislava-Devín.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za: 5                                       Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0