Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 7: Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020

Uznesenie 83/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A.schvaľuje

prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 409 016,00 EUR od MF SR;

B. zrušuje

v časti A. bod 2. a časť C. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. 53/2020  z 30. júna 2020.

Hlasovanie č. 24
Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1