Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 8: Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 84/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na ul. Cintorínska 8, a to nebytového priestoru č. NP12, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu so súp. č. 102863 postavenom na parcele č. 8622/3, vchod Cintorínska 8, LV č. 3020 a k nemu prislúchajúceho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a na pozemku parcely C KN č. 8622/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2 o veľkosti 318/10000, LV č. 5343, k. ú. Staré Mesto do vlastníctva SK Centre a. s., IČO: 35 882 981, Rajská 2, 811 08 Bratislava za kúpnu cenu 40 890,00 EUR s podmienkami:

  • kúpna cena bude zaplatená v celkovej výške do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
  • kupujúci uhradí správny poplatok za katastrálne konanie,
  • v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva, stratí toto uznesenie platnosť;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nebytový priestor je jediným priestorom mestskej časti v bytovom dome, je pre mestskú časť s ohľadom na výmeru podlahovej plochy a umiestnenie technicko-tepelného zariadenia kotolne v ňom inak nevyužiteľný a žiadateľ je vlastníkom všetkých bytov v dome a nájomcom nebytového priestoru.

Hlasovanie č. 26
Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0