Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 9: Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 85/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa na Búdkovej ulici v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 4289/35 ostatné plochy vo výmere 17 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 10, do podielového spoluvlastníctva:

Petra Wagnerová, Euchides de Cunha 1560 apod. 112 Curitiba, Brazília, v spoluvlastníckom podiele 1/4,

Alfréd Wagner, Búdková 31, 811 04 Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/4,

Ing. Boris Orenič, Búdková 33, 811 04 Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/4,

Ing. Tibor Orenič, Búdková 33, 811 04 Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/4,

za cenu 25 500,00 EUR s podmienkami:

  • kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
  • v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcimi do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stratí toto uznesenie platnosť;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je bez možného prístupu pre verejnosť, malej výmery pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto nevyužiteľný a žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 4289/5,  4289/6, 4289/10 a stavby rodinného domu so súp. č. 3545.

Hlasovanie č. 28
Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa (návrh p.Mikulášeka)
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 17 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0