Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 10: Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 86/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Kráľovskom údolí v Bratislave, a to nájom pozemku parc. č. 1866/10 ostatné plochy vo výmere 427 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 10, do nájmu spoločnosti iiSTATE, s.r.o., so sídlom Hrebendova 40/B, 811 02 Bratislava, IČO: 50 183 702, za podmienok:

  • doba nájmu: do nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na 5 rokov,
  • ročné nájomné vo výške 1,00 EUR,
  • po uplynutí nájomnej doby sa nájomca zaväzuje previesť novovybudovaný chodník do majetku hlavného mesta SR Bratislavy za cenu 1,00 EUR,
  • účel nájmu: vybudovanie chodníka na pešie prepojenie Radvanskej ulice a Kráľovského údolia,
  • uloží siete pre osvetlenie,
  • vybuduje oporný múr;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ na vlastné náklady vybuduje komunikáciu a po skončení nájomného vzťahu vybudovanú komunikáciu prevedie do majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré následne prevedie správu na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 30
Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0