Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 12: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave

Uznesenie 87/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1)  v súlade s §9 a 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to:

•  nebytový priestor č. 46 o výmere 42,6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúci sa na 1. poschodí  bytového domu  na ul. Dostojevského rad 1 súpisné číslo 2543,ktorý je postavený na pozemku parcela registra "C"  č. 8942, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1359 m2, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 6452, obec: Bratislava-Staré Mesto, okres: Bratislava I.

 

2)  v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti  v nasledovnom znení:

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za nasledovných súťažných podmienok:

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

nebytový priestor č. 46 o výmere 42,6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúci sa na 1. poschodí  bytového domu  na ul. Dostojevského rad 1 súpisné číslo 2543,ktorý je postavený na pozemku parcela registra "C"  č.8942, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1359 m2, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 6452, obec: Bratislava-Staré Mesto, okres: Bratislava I.

 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov:

Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke  www.staremesto.sk  v sekcii obchodné verejné súťaže.

 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Kristína Majvitorová, tel.: +421 911 821 396, kristina.majvitorova@staremesto.sk

 

4. Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

 

5. Účel nájmu: kancelária

Mesačné nájomné:   4,00 EUR/1 m2/1 mesiac

 

6. Podmienky nájmu nehnuteľnosti:

 • Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške trojmesačného   dohodnutého nájomného do 10 dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy na účet prenajímateľa.

•   Nájomca bude povinný okrem nájomného uhrádzať aj poplatky za služby a prevádzkové náklady. Spotrebu elektrickej energie a vody uhrádza nájomca samostatne.

 •  Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu, ktorou vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči prenajímateľovi, ktoré mu vyplývajú  z nájomnej zmluvy a použitím notárskej zápisnice ako exekučného titulu - konkrétne bude nájomca  súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať a odovzdať predmet nájmu v prvý pracovný  deň po dni skončenia nájmu z dôvodu uplynutia doby nájmu, na ktorú bol nájom dohodnutý  alebo  po ukončení nájmu v dôsledku písomnej dohody o skončení  nájmu alebo v dôsledku zániku  nájmu  výpoveďou  a bude  súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku platiť nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a zaplatiť všetky splatné pohľadávky vzniknuté na základe nájomnej zmluvy spolu s ich príslušenstvom v deň ukončenia nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca.

 • Nájomca môže vykonať stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce, rekonštrukciu alebo modernizáciu predmetu nájmu až na základe predchádzajúceho písomného súhlasu mestskej časti ako prenajímateľa, v ktorom bude presne špecifikovaný rozsah, charakter a predbežná cenová kalkulácia plánovaných zmien.

•  Nájomca sa rovnako zaväzuje  prizvať zástupcov mestskej časti  na  odovzdanie  a  prevzatie stavebných úprav  a  udržiavacích  prác.  Nájomca  zabezpečí  v prípade potreby zmenu účelu  využitia   predmetu  nájmu  v  zmysle  platnej  legislatívy   za  účelom  jeho  riadneho užívania na  dohodnutý  účel.   Nájomca   je  povinný  pri  vykonávaní stavebných  úprav a udržiavacích prác postupovať v  súlade so zákonom  č. 50/ 1976 Zb.  o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku.  Povolenia,   súhlasy,  resp.   iné  vyjadrenia  dotknutých orgánov   štátnej správy   a  iných   osôb v  súvislosti so stavebnými   úpravami  a udržiavacími  prácami zabezpečuje  na  vlastné   náklady nájomca. Nájomca zodpovedá za škodu  spôsobenú pri vykonávaní stavebných úprav a udržiavacích prác.

 

7. Obsah a spôsob spracovania, označenia a podávania súťažných návrhov:

•   Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke neporušenej, nepriehľadnej a nepriesvitnej s označením: „obchodná verejná súťaž, nájom nebytového priestoru, Dostojevského rad č. 1, NEOTVÁRAŤ!“ Obchodné meno príp. meno a priezvisko navrhovateľa musí byť riadne označené na obálke.

•   Navrhovatelia sú povinní uviesť vo svojom súťažnom návrhu presný účel nájmu, predložiť stručný podnikateľský zámer a odhadovanú výšku prípadných investícií. V prípade ak táto podmienka nebude splnená, súťažná komisia súťažný návrh odmietne.

•  Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume  20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Staré Mesto a doklad o úhrade vložiť do obálky.

•    Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 10.11.2020  do 12.00  hod.

•   Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

Súťažný návrh musí obsahovať súčasne všetky údaje požadované podľa bodu 7. V prípade ak neobsahuje čo i len jednu požiadavku definovanú v bode 7, komisia návrh odmietne.

•  Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom  náklady, ktoré  im  vznikli  v  súvislosti  s  účasťou v súťaži.

•  Navrhovatelia predložia čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou o neexistencii záväzkov voči orgánom verejnej moci, ktoré je súčasťou tlačiva záväznej ponuky.

•  Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je súčasťou tlačiva záväznej ponuky.

•  Obálky  so  súťažnými návrhmi sa  budú otvárať a  súťažné návrhy budú  vyhodnotené  v termíne  do 27.11.2020.

 

8. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného.

 

9. Zverejnenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 01.12.2020 na internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.

 

10. Výhrada zrušenia súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení.

 

11. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

Hlasovanie č. 31
Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0