Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 16: Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici

Uznesenie 91/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

súhlasí

s odňatím správy k pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave na Vazovovej ulici, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky registra „E“ parc.č. 8001, parc. č. 8002 a parc. č. 8009, zapísaných na liste vlastníctva č. 8925, v súlade s čl. 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie č. 39
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0