Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 17: Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park

Uznesenie 92/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. nesúhlasí

s vybudovaním lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a to:

  1. parc. reg. „C“ č. 2860/5, k. ú. Staré mesto vo výmere 2 147 m2, evidovaná na  LV č. 1656 ako zastavaná plocha a nádvorie
  2. parc reg. „C“ č. 4224, k. ú Staré mesto vo výmere 878 m2, evidovaná na LV 10 ako ostatná plocha (druh chránenej nehnuteľnosti 801- Iná ochrana)
  3. parc. reg. „E“ č. 2826, k. ú Staré mesto vo výmere 98 m2, evidovaná na LV 8925 ako záhrada
  4. parc. reg. „C“ č. 4007/7, k. ú Staré mesto vo výmere 128 m2, evidovaná na LV 10 ako ostatná plocha (časť parcely bude odpredaná);

B. odporúča

zvážiť možnosť vytvorenia 1 – 2 parkovacích miest v blízkosti horárne pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Hlasovanie č. 41
Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0