Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 18: Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021

Uznesenie 93/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. zrušuje

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 61/2020 zo dňa 30.6.2020, ktorým bolo schválené spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020;

B. schvaľuje

1. predloženie projektu z názvom: Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto. Projekt bude predložený  v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia výzva OPKZP-PO2-SC211-2020-62,

2. poskytnutie spolufinancovania projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:

  • Rozpočet projektu: 224 401,22  Eur
  • Spolufinancovanie 5% (11 220,06 Eur) ,

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 42
Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0