Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 19: Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 94/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

pomenovanie: 

1.   Parku/priestoru medzi  ulicami Gajova, Alžbetínska, Dobrovičova a zadná strana Štúrovej ulice na Park Gábora Barossa.

2.   Schodov, ktoré tvoria spojnicu medzi Židovskou ulicou a podchodom vyúsťujúcim v lokalite Rybného námestia na Schody rabína Armína Friedera.

3.  Podchodu pre peších pod oboma hlavnými komunikáciami mostu SNP, ktorý nadväzuje na schody zo Židovskej ulice, ktoré tak spája s lokalitou centrálneho pamätníka obetí holokaustu na Rybnom námestí a tvorí jednu z hlavných vstupov do Starého mesta na Podchod pamäte.

4.  Podchodu pod Hodžovým námestím v Bratislave  na Podchod študentov 16. novembra 1989;

B. predkladá

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

návrh na pomenovanie

1.   Parku/priestoru medzi  ulicami Gajova, Alžbetínska, Dobrovičova a zadná strana Štúrovej ulice na Park Gábora Barossa,

2.   Schodov, ktoré tvoria spojnicu medzi Židovskou ulicou a podchodom vyúsťujúcim v lokalite Rybného námestia na Schody rabína Armína Friedera.

3.   Podchodu pre peších pod oboma hlavnými komunikáciami mostu SNP, ktorý nadväzuje na schody zo Židovskej ulice, ktoré tak spája s lokalitou centrálneho pamätníka obetí holokaustu na Rybnom námestí a tvorí jednu z hlavných vstupov do Starého mesta na Podchod pamäte

4.   Podchodu pod Hodžovým námestím v Bratislave  na Podchod študentov 16. novembra 1989.

Hlasovanie č. 11
Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0