Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 20: Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 95/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od 24. júla 2020.

Hlasovanie č. 43
Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 1