Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 21: Návrh na personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.

Uznesenie 96/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

zánik funkcie člena predstavenstva spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.;

B. schvaľuje

člena predstavenstva spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.

     Ing. Patríciu Martincovú;

C. žiada

starostku mestskej časti

  • predložiť na valnom zhromaždení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. návrh na voľbu člena predstavenstva  - Ing. Patríciu Martincovú
  • vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonaniu tohto uznesenia a následne k zápisu príslušných zmien do obchodného registra.
Hlasovanie č. 44
Návrh na personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1