Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 22: Návrh na schválenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 97/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

vyplatenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi vo výške 15 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za obdobie január až august 2020 v najbližšom výplatnom termíne.

Hlasovanie č. 45
Návrh na schválenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 10 Proti: 2 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0