Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 24/A: Rôzne

Uznesenie 99/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie,

že Adam BERKA sa vzdáva členstva v správnej rade Fondu architekta Weinwurma, n. f. ku dňu 29.09.2020.

Hlasovanie č. 47
Rôzne (návrh p.Berku)
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0