Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.09.2020
Bod č. 24/D: Rôzne

Uznesenie 102/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

do Rady školy pri ZŠ Vazovova 4 Danu KLEINERT.

Hlasovanie č. 50
Rôzne (návrh p.Vagača)
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0