Komisia školstva a kultúry – Zasadnutie 07.05.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2a. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 * Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 2b. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – projektové dokumentácie * Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – projekt dokumentációk
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 5. 3. Rôzne * Egyéb
 6. 3a. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2019 * Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2019-es évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 4. Záver * Befejezés