Finančná komisia – Zasadnutie 06.05.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. TE-173/2019 Záverečný účet Mesta Komárna za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 3. 3. TE-192/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Ľuboš Veľký
 4. 4. TE-197/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2018
  Predkladateľ: Péter Czékus
 5. 5. TE-190/2019 Hodnotenie výsledkov hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok 2018
  Predkladateľ: Anna Vargová
 6. 6. TE-193/2019 Hodnotenie výsledkov hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2018
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 7. 7. TE_170_2019_plnenie_rozpoctu_skolstvo_2018
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 8. 8. TE-191/2019 Správa o stave vymáhania nedoplatkov - dane a poplatky
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 9. 9. TE-169/2019 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 10. 10. TE-224/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - osobné náklady a energie
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 11. 11. TE-194/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Projektové dokumentácie
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 12. 12. TE-176/2019 Investície financované z investičného fondu
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 13. 13. TE-231/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu – Édes
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 14. 14. TE-180/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 - poistné plnenie
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 15. 15. TE-186/2019 Zmena programového rozpočtu ZpS – Sponzorské
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
 16. 16. TE-228/2019 Zmena programového rozpočtu ZpS - Zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
 17. 17. TE-179/2019 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5 /2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
 18. 18. TE-229/2019 Informatívna správa o investíciách
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 19. 19. TE-230/2019 Informatívna správa o verejných obstarávaniach - I. kvartál 2019
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 20. 20. TE-227-2019 - Personálne zmeny CALOR
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 21. 21. TE-232/2019 Oznámenie výberovej komisie - Personálne zmeny MsKS
 22. 22. TE-242/2019 Patrik Ruman - Žiadosť o predaj nehnuteľnosti
 23. 23. TE-234/2019 Zámer predaja nehnuteľnosti Ďulov Dvor 27/11
 24. 24. TE-235/2019 Zámer predaja nehnuteľnosti Ďulov Dvor 27/15
 25. 25. TE-236/2019 Zámer predaja nehnuteľnosti Ďulov Dvor 27/17
 26. 26. TE-237/2019 Zámer predaja nehnuteľnosti Mieru 10/15
 27. 27. TE-238/2019 Zámer predaja nehnuteľnosti Dvorská 11/1
 28. 28. TE-239/2019 Zámer predaja nehnuteľnosti Dvorská 1/41
 29. 29. TE-240/2019 Zámer predaja nehnuteľnosti Sústružnícka 7/12
 30. 30. Majetkoprávne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 31. 30.1. TE-49_2019_Erich Hubaček_osobitný zreteľ
 32. 30.2. TE-81_2019_Podunajské múzeum-prenájom_osobitný zreteľ
 33. 30.3. TE-121_2019_AK Servise 1 s.r.o._osobitný zreteľ
 34. 30.4. TE-110_2019_Edita Czizmaziová - EDIT_osobitný zreteľ
 35. 30.5. TE-109_2019_ BROZ_ prenájom pozemkov
 36. 30.6. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_prenájom
 37. 30.7. TE-202_2019_Kozma-Jalšovský
 38. 30.8. TE-203_2019_René Blažej-RMB_prenájom pozemku
 39. 30.9. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._prenájom
 40. 30.10. TE-205_2019_DELTA KLUB KOMÁRNO, o. z._prenájom pozemkov
 41. 30.11. TE-175_2019_Výpozicka-Damjanichova p.c.1248,1249
 42. 30.12. TE-102_2019_ N-Lél a.s
 43. 30.13. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
 44. 30.14. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
 45. 30.15. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
 46. 30.16. TE-208_2019_Michálková a spol._predaj pozemku
 47. 30.17. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_predaj pozemku
 48. 30.18. TE-210_2019_Hajtmanová Réka_predaj pozemku
 49. 30.19. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen
 50. 30.20. TE -211_2019_ Takács_zámena pozemkov
 51. 30.21. TE-212_2019_Smaženka Jozef_predkupné právo
 52. 30.22. TE-155_2019_Sprava OVS Vnut.okr.10
 53. 30.23. TE-172_2019_Predaj nehnuteľnosti Vn.okr.10
 54. 30.24. TE-206_2019_GLOBAL RENT spol. s.r.o_predaj pozemku
 55. 30.25. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 56. 30.26. TE-215_2019_Nagy František_vecné bremeno
 57. 30.27. TE-216_2019_ZSDIS a.s., ALTERNATÍVA s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 58. 30.28. TE-217_2019_Puškár Igor_vecné bremeno
 59. 30.29. TE-218_2019_ZSE-p.č.1657-72, k.ú. Nová Stráž_vecné bremeno
 60. 30.30. TE-213_2019_ ZSE- Ďulov Dvor
 61. 30.31. TE-219_2019_Letné sezónne terasy
 62. 31. Záver