Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 06.05.2019 o 14:00 Malá rokovacia miestnosť v hlavnej budove MsÚ Komárno

Schválený program
 1. 1.. Otvorenie - Megnyitó
 2. 2.. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
 3. 3.. Návrh VZN Zps Komárno – Javaslat ÁÉR idösek otthona
 4. 4.. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
 5. 5.. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
 6. a.. TE-93-2019-Baloghová Zlatica
 7. b.. TE-94-2019-Brand Ivan
 8. c. TE-180-2019-Zmena rozpočtu-RSB
 9. d.. TE-181-2019-Nagyová Melinda
 10. e.. TE-182-2019-KOMVaK
 11. f.. TE-183-2019-Majerčíková-Rehák
 12. g.. TE-184-2019-Pridelenie bytu-Slobody 5-9
 13. h.. TE-185-2019-Roľníckej školy 49-11
 14. i.. TE-187-2019-Roľníckej školy 51-66
 15. j.. TE-188-2019-Veľký Harčáš 61-63
 16. k.. TE-189-2019-Veľký Harčáš 61-96
 17. l.. TE-243-2019-Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61-106
 18. m.. TE_234_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti
 19. 6.. Rôzne – Egyéb
 20. 7.. Záver – Befejezés