Komisia verejného poriadku a dopravy – Zasadnutie 07.05.2019 o 14:00 Budova Mestskej polície

Schválený program
  1. 1. TE-195/2019, Správa o stave bezpečnostného kamerového systému Mesta Komárno / TE-195/2019, Beszámoló a Komárom város biztonsági kamerarendszerének állapotáról
    Predkladateľ: Alexander Tóth
  2. 2. TE-177/2019, Zmena organizácie dopravy: návrh na zjednosmernenie Palatínovej ul. na úseku medzi križovatkami s cestou I/64 a Kúpeľnou ul. / TE-177/2019, Forgalmi rend változtatása: Javaslat a Nádor u. egyirányúsítására, a Fürdő u. és a I/64-es útkereszteződések között
    Predkladateľ: Ing. Alexander Patus
  3. 3. Rôzne / Egyéb