Mestská rada – Zasadnutie 15.05.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 3. 2.1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2018 - A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2018-as évi gazdálkodásához
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 4. 3. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 5. 4. Personálne zmeny v MsKS Komárno- Személyzeti ügyek a Komáromi Városi Művelődési Központban
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 6. 5. Personálne zmeny v spoločnosti Calor, s.r.o. - Személyzeti ügyek a Calor, Kft.-nél
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 7. 6. Návrh na menovanie členov orgánov PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. - A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 8. 6.1. a) Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ
  Predkladateľ: Vargová Anna
 9. 7. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2018: - A 2018-as év gazdálkodásának kiértékelése:
 10. 7.1. b) CALOR, s.r.o - CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 11. 7.2. c) COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Czékus Péter
 12. 7.3. d) COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 13. 8. Prevádzkovanie mestského parkovacieho systému - A városi parkolórendszer üzemeltetése
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 14. 9. Návrh VZN Mesta Komárno č.…/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno v znení VZN č. 7/2018 - Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 5/2017 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16.sz. alatti nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 15. 10. Návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 16. 10.1. Zmena programového rozpočtu ZpS – Sponzorské - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
 17. 10.2. Zmena programového rozpočtu ZpS - Zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
 18. 11. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 19. 11.1. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2019 - Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2019-es évben
 20. 11.2. Správa o stave vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky k 31.12.2018 – informatívny materiál - Jelentés az előző évek tartozásainak behajtásáról 2018.12.31-hez – tájékoztató anyag
 21. 11.3. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - osobné náklady a energie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – személyi költségek és energia
 22. 11.4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Projektové dokumentácie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – projekt dokumentációk
 23. 11.5. Investície financované z investičného fondu - A befektetési alapból finanszírozott beruházások
 24. 11.6. Návrh na zmenu programového rozpočtu – Javaslat költségvetés módosítására
 25. 11.7. Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 - poistné plnenie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására -kártérítési kötelezettség
 26. 12. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní - Tájékoztató beszámoló az iskolai étkezdék állapotáról
  Predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
 27. 12.1. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní - Tájékoztató beszámoló az iskolai étkezdék állapotáról
 28. 12.2. Návrh na zmenu rozpočtu – školské jedálne - Javaslat költségvetés módosítására – iskolai étkezdék
 29. 13. Žiadosť správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne o poskytnutie pomoci
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 30. 14. Celková rekonštrukcia a oprava kultúrneho domu Kava
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 31. 15. Návrh na odstránenie havarijného stavu na MŠ Lodná
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 32. 16. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 33. 16.1. TE-49_2019_Erich Hubaček_osobitný zreteľ
 34. 16.2. TE-81_2019_Podunajské múzeum-prenájom_osobitný zreteľ
 35. 16.3. TE-121_2019_AK Servise 1 s.r.o._osobitný zreteľ
 36. 16.4. TE-110_2019_Edita Czizmaziová - EDIT_osobitný zreteľ
 37. 16.5. TE-109_2019_ BROZ_ prenájom pozemkov
 38. 16.6. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_prenájom
 39. 16.7. TE-202_2019_Kozma-Jalšovský
 40. 16.8. TE-203_2019_René Blažej-RMB_prenájom pozemku
 41. 16.9. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._prenájom
 42. 16.10. TE-205_2019_DELTA KLUB KOMÁRNO, o. z._prenájom pozemkov
 43. 16.11. TE-175_2019_Výpozicka-Damjanichova p.c.1248,1249
 44. 16.12. TE-102_2019_ N-Lél a.s
 45. 16.13. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
 46. 16.14. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
 47. 16.15. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
 48. 16.16. TE-208_2019_Michálková a spol._predaj pozemku
 49. 16.17. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_predaj pozemku
 50. 16.18. TE-210_2019_Hajtmanová Réka_predaj pozemku
 51. 16.19. TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ
 52. 16.20. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen
 53. 16.21. TE -211_2019_Takács_zámena pozemkov
 54. 16.22. TE-212_2019_Smaženka Jozef_predkupné právo
 55. 16.23. TE-172_2019_Predaj nehnuteľnosti Vn.okr.10
 56. 16.24. TE-206_2019_GLOBAL RENT spol. s.r.o_predaj pozemku
 57. 16.25. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 58. 16.26. TE-215_2019_Nagy František_vecné bremeno
 59. 16.27. TE-216_2019_ZSDIS a.s., ALTERNATÍVA s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 60. 16.28. TE-217_2019_Puškár Igor_vecné bremeno
 61. 16.29. TE-218_2019_ZSE-p.č.1657-72, k.ú. Nová Stráž_vecné bremeno
 62. 16.30. TE-213_2019_ZSE- Ďulov Dvor
 63. 16.31. TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku
 64. 16.32. TE-39_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 65. 16.33. TE-40_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 66. 16.34. TE-155_2019_Sprava OVS Vnut.okr.10
 67. 16.35. TE-156_2019_Sprava OVS Zichy I-39m2
 68. 16.36. TE-157_2019_Sprava OVS Zichy II-85m2
 69. 16.37. TE-250_2019_Správa OVS_p.č.8090
 70. 16.38. TE-251_2019_Správa OVS_Lehár
 71. 16.39. TE-252_2019_ Správa OVS Hadovce
 72. 16.40. TE-219_2019_Letné sezónne terasy
 73. 16.41. TE-254_2019_Celoročné terasy
 74. 17. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno - Javaslat Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladási szándékának elfogadására és nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésére az ingatlan eladása céljából
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 75. 18. Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 76. 18.1. TE-93-2019-Baloghová Zlatica
 77. 18.2. TE-94-2019-Brand Ivan
 78. 18.3. TE-183-2019-Majerčíková-Rehák
 79. 18.4. TE-184-2019-Pridelenie bytu-Slobody 5-9
 80. 18.5. TE-185-2019-Roľníckej školy 49-11
 81. 18.6. TE-187-2019-Roľníckej školy 51-66
 82. 18.7. TE-188-2019-Veľký Harčáš 61-63
 83. 18.8. TE-189-2019-Veľký Harčáš 61-96
 84. 18.9. TE-243-2019-Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61-106
 85. 19. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 - Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 86. 19.1. Klub turistov Kormorán Komárno –TE-198 - Kormorán turista klub
 87. 19.2. Rodičovské združenie pri Materskej škole s VJS Komárno-Nová Stráž –TE-200 - Őrsújfalusi szlovák tannyelvű óvoda szülői munkaközössége
 88. 19.3. Pre našu školu, pre naše deti n.f. Komárno TE-220 - Iskolánkért, gyermekeinkért jótékonysági alap
 89. 19.4. Bastion Comorra nezisková organizácia TE-221 - Bastion Comorra nonprofit szervezet
 90. 19.5. PRO SCHOLA ET FUTURO n.f. TE-222 - PRO SCHOLA ET FUTURO jótékonysági alap
 91. 19.6. Komárňanský okrášľovací spolok o.z. TE-223 - Komárňanský okrášľovací spolok polgári társulás
 92. 20. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.04.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 93. 21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 94. 22. Správa o stave bezpečnostného kamerového systému Mesta Komárno - Beszámoló Komárom városa biztonsági kamerarendszere állapotáról
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 95. 23. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 96. 24. Záver - Befejezés
 97. 25. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 06.05.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 98. 26. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 07.05.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 99. 27. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 07.05.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 100. 28. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 07.05.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 101. 29. Správa finančnej komisie zo dňa 06.05.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 102. 30. Správy komisie športu a mládeže - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolói
  Predkladateľ: Kovács Dávid